بررسی عوامل موثر بر روند فعالیت‌های لابراتوار سازمان صدا و سیما در تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال (یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آرشیویست /کتابدار- لابراتوار سازمانصدا و سیما

2 مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

هدف : بررسی عوامل موثر بر روند فعالیت‌های لابراتوار سازمان صدا و سیما در تبدیل منابع آنالوگ (نگاتیو-پزیتیو) به دیجیتال.

روش : پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته با بهرهگیری از روش نظریه زمینه‌ای داده‌های حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با 10 نفر از کارکنان لابراتوار صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بود. طی سه مرحله کدگذاری باز (اولیه)، محوری و گزینشی (انتخابی) شد.

یافته‌ها : یافته‌های پژوهش شامل کدهای باز که 11 مفهوم و کدهای محوری که شامل سه مفهوم ویژگی های کارکنان لابراتوار، ویژگی های ابزارها و امکانات موجود در لابراتوار و برنامه ریزی می باشد. تمایل به روند بهتر تبدیل منابع آنالوگ به عنوان کد گزینشی یا انتخابی پژوهش حاضر شناسایی شد.

نتیجه گیری : در تبیین یافته های به دست آمده گفتنی است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش، در یک بستر طبیعی و تخصصی به نام لابراتوار که هدف والای آن پیشرفت ، مجموعه است، قرار دارند و از طرفی کنار هم قرار گرفتن یک سری شرایط علّی مداخله گر و زمینه ای که در شکل بالا ذکر شد، به هموار شدن مسیر این هدف و ایجاد انگیزه پیشرفت در کارکنان، دامن میزند که علاقمندی به فعالیت کاری است.

کلیدواژه‌ها