مقایسه نظام های رده بندی منابع کتابخانه ای ده دهی دیویی، کتابخانه کنگره، کتابشناختی بلیس و کولن با ملاک هایی رده بندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

کلیدواژه‌ها