تضمین کیفیت و تاثیر آن بر مدیریت کتابخانه های دانشگاهی نیجریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علم اطلاعات و دانش شناسی،تهران،ایران