نقذی بر بازار کار رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در کتابخانه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، ایران

کلیدواژه‌ها