تجمیع آموزش مجازی و مدیریت دانش-موانع، راه حلها و چالشهای پیش رو

نوع مقاله: ترجمه مقاله

نویسنده

علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه تهران،ایران

کلیدواژه‌ها