دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-75 (دوره پنجم نشریه علمی تخصصی انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا) در هیئت مدیره 12 ادکا منتشر شد.)