اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر امیررضا اصنافی

علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387096
aasnafiatgmail.com

h-index: 4

سردبیر

دکتر مریم پاکدامن نائینی

علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

sites.google.com/site/pakdamanasnafi/maryam-pakdaman
m.pakdamanatgmail.com

h-index: 3

اعضای هیات تحریریه

علی اکبری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

aliakbari.librarianatgmail.com

دکتر امیررضا اصنافی

علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387096
aasnafiatgmail.com

h-index: 4

امیر حسین رجب زاده عصارها

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌ شناسی دانشگاه تهران - گرایش مدیریت اطلاعات و دانش

plagiarism.blogfa.com
arasarhaatut.ac.ir

دکتر مریم پاکدامن نائینی

علم اطلاعات و دانش شناسی https://scholar.google.com/citations?user=2Ay-apEAAAAJ&hl=en

m.pakdamanatgmail.com

h-index: 3

محمد رضا شکاری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان امیدیه.

shekari.scuatgmail.com

مهدی رحمانی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، ایران

mrahmani.ir
mehdi.lis89atgmail.com

الهه حسینی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا(س)

elahehosseini65atgmail.com

مدیر داخلی

فهیمه علی عسکری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا(س)

fahimealiaskariatgmail.com