شماره‌های پیشین نشریه

سال وشماره: سال ششم، شماره ششم، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-52.
شماره جاری: دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-52 (سال وشماره: سال ششم، شماره ششم، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-52.) 

مقاله مروری

داده کاوی در کتابخانه دیجیتال

صفحه 39-50

امیر قاسمیان؛ محسن حاجی زین العابدینی