نویسنده = ثریا ضیایی
ایجاد مزیت رقابتی در کتابخانه

دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 26-40

علی اصغر شریفی نیا؛ ثریا ضیایی