نویسنده = تریسی بریتاگ
دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 20-32

تریسی بریتاگ؛ سعدیا محمود؛ امیرحسین رجب زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری