کلیدواژه‌ها = خدمات شخصی‌سازی
داده کاوی در کتابخانه دیجیتال

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 39-50

امیر قاسمیان؛ محسن حاجی زین العابدینی