موضوعات = کتابداری و اطلاع رسانی
تعداد مقالات: 5
4. خاستگاه کتاب‌سنجی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-74

روح اله خادمی