موضوعات = کتابداری و اطلاع رسانی
دگرسنجه‌ها : یک مرور کلی و ارزیابی

دوره 7، شماره 1، دی 1402، صفحه 14-22

علی اوچی؛ ثنا برخان


خاستگاه کتاب‌سنجی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 53-74

روح اله خادمی