رایانش ابری؛ بستر توانمندسازی سلامت الکترونیک

دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-13

معصومه انصاری؛ مهرداد خالدیان؛ مریم پورثانی


بررسی سرانه مطالعه معلمان آموزش و پرورش گیلان

دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 10-25

احمد هدایت پناه شالدهی؛ بدریعه هدایت پناه


دگرسنجه‌ها : یک مرور کلی و ارزیابی

دوره 7، شماره 1، دی 1402، صفحه 14-22

علی اوچی؛ ثنا برخان


تحلیل شبکه های اجتماعی: روشی جهت ترسیم و تحلیل شبکه های اشتراک دانش

دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 15-23

مریم میرزایی؛ محمدامین عرفان منش


ایجاد مزیت رقابتی در کتابخانه

دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 26-40

علی اصغر شریفی نیا؛ ثریا ضیایی


تدوین برنامه راهبردی در کتابخانه ها با استفاده از تحلیل SWOT

دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-56

ابوالفضل اسدنیا؛ پیمان جلیل پور


معیارهای ارزیابی چکیده مقاله ها و پایان نامه های فارسی

دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 80-93

پیمان جلیل پور؛ فریده عصاره


حفاظت از منابع دیجیتال: چرایی و چگونگی

دوره 7، شماره 1، دی 1402، صفحه 50-59

سیده حمیده جمشیدی


آیا کتابداران نیازی به مدرک دکترا دارند؟

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 4-8

دیانا بی.مارکوم؛ هما ارشدی؛ نادیا صنیعی