رویکرد سیبرنتیکی به کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر نقش کنترل و بازخورد در شناسایی مشکلات این کتابخانه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی علم سیبرنتیک و اجزا و عناصر آن، رویکردی سیبرنتیکی به کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز داشته باشد.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش مروری و کتابخانه‌ای و بررسی متون حوزه‌های سیبرنتیک و علم اطلاعات و دانش‌شناسی و پرسش از تعدادی از کارکنان کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته است.
یافته‌ها: ‌یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که کتابخانه‌ی مرکزی، خصوصیات و عناصر اصلی سیستم‌های سیبرنتیکی (حرکت یا پویایی، کنترل و بازخورد) را داراست. حرکت یا پویایی را می‌توان در بخش‌های مختلف کتابخانه‌ی مرکزی مانند تغییرات در قوانین و مقررات، میزان منابع اطلاعاتی، تعداد کاربران و کارکنان، تحولات ایجاد شده در بخش‌های مختلف کتابخانه، وسایل و تجهیزات و شیوه‌های دسترسی به اطلاعات مشاهده کرد که این پویایی‌ها خود سبب ایجاد تغییراتی در عملکرد و نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات در کتابخانه‌ی مرکزی می‌شود. مهم‌ترین ابزارهای اعمال کنترل در کتابخانه‌ی مرکزی شامل آیین‌نامه‌ها، قوانین و گزارش‌گیری از نرم‌افزار کتابخانه هستند. دریافت بازخورد در کتابخانه‌ی مرکزی از طریق روش‌های مختلفی مانند برگزاری جلسات، نرم‌افزار تحت وب، پرتال کتابخانه، صندوق پیشنهادات و کانال تلگرامی صورت می‌گیرد.
نتیجه‌گیری: انطباق نظام کتابخانه‌ی مرکزی با سیستم‌های سیبرنتیکی در قالب سه عنصر پویایی (حرکت)، کنترل و بازخورد می‌تواند نگرش و بینش عمیق‌تری نسبت به شناسایی مشکلات و چالش‌های این کتابخانه به دست بدهد و زمینه را جهت ارتقای عملکرد این سازمان فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1
دوره پنجم نشریه علمی تخصصی انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا) در هیئت مدیره 12 ادکا منتشر شد.
اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1399