خاستگاه کتاب‌سنجی

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

در میان بسیاری از رویکردهای آماری نسبت به علم که به علم‌سنجی معروف اند، کتاب سنجی از جایگاه خاصی برخوردار است. کتاب سنجی یکی از اندک حوزه‌های فرعی است که با سنجش برونداد علمی سروکار دارد. بر اساس نظر بسیاری از تاریخ‌نگاران، توسعه ی نظام مند کتاب سنجی مرهون کارهای دی. جی پرایس و یوجین گارفیلد به‌عنوان بنیان‌گذاران این حوزه است. آثار اندکی که قبل از دهه‌ی 1950 تدوین شده معمولاً به دوره‌ی پیش از این افراد تعلق دارد.
در این مقاله اشاره شده که چگونه شمارش نظام مند انتشارات، توسط روان‌شناسان به وجود آمده است. در اوایل دهه ی 1900، روان‌شناسان شروع به گردآوری اطلاعات آماری در مورد رشته ی خود کردند. انتشارات در سخنرانی ها، نقد و بررسی ها و تاریخ روان‌شناسی برای چندین دهه مورد شمارش قرار گرفت. هدف کمک به پیشرفت روان‌شناسی بود. علی رغم ناچیز بودن نوشتارهای پیش از این تاریخ ها، حجم و نظام‌یافته بودن این تلاش ها بیانگر آن چیزی است که باید به‌عنوان کارهای پیشرو در نظر گرفته شود و مؤلفان آن‌ها به‌عنوان پیشگامان کتاب‌سنجی در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1
دوره پنجم نشریه علمی تخصصی انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا) در هیئت مدیره 12 ادکا منتشر شد.
اسفند 1399
صفحه 53-74
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399