دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسندگان

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش مدیریت اطلاعات و دانش