طراحی الگوی توصیف منابع الکترونیکی از طریق مقایسه استانداردها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

رئیس گروه سازماندهی منابع غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران