مرور ادبیات کتاب سنجی و دگر سنجی : شاخص های عملکرد و تحلیل مقایسه

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مقاله ارائه سیر‌تحول در مفاهیم کتاب‌سنجی و دگر‌سنجی و مقایسه آنها با در‌نظر‌گرفتن معیارهای‌خاص است. بنابراین هدف این مقاله ارائه سیر تحول پژوهش، بررسی شاخص‌های مورد‌استفاده و نقاط‌قوت و ضعف ناشی از ادبیات‌فعلی است. نویسندگان تکنیک‌های‌دستکاری برای هر‌دو‌زمینه را به‌عنوان ضعف‌اصلی‌آنها، و نکات‌کلیدی دیگری ارائه می‌دهند و گزینه‌های‌جایگزین‌مفاهیم را تحلیل می‌کنند.

روش‌: ابتدا نویسندگان تحول ادبیات مربوط به زمینه خاص و معیارهای مورد‌استفاده را ارائه می‌دهند و توضیحاتی در مورد مزایا و معایب شاخص‌های مربوط به حوزه کتاب‌سنجی(ضریب‌تأثیر‌مجله ، عامل‌ویژه ، نمره‌تأثیر‌مقاله و شاخص‌اچ ) ارائه می‌دهند. در‌ادامه نویسندگان، دگر‌سنجی را توصیف، و تفاوت‌ها را با کتاب‌سنجی ارائه می‌دهند.

یافته‌ها: هر‌دو کتاب‌سنجی و دگر‌سنجی همچنان شاخص‌های‌ضعیفی هستند زیرا مملو از معایبی از همه مهمتر دستکاری هستند. با این وجود، ترکیب این دو به‌منظور خروج نتیجه‌گیری ایمن‌تر در ارزیابی اثر، ارائه شده است. هنوز تکنیکی روشن برای از‌بین‌بردن دستکاری وجود ندارد. در کتاب‌سنجی، دستکاری شاخص‌ها فقط به مداخله‌عامل‌انسانی مربوط می‌شود.

پیامد‌ها‌: ما باید مطالعه شاخص‌های جدید را در‌نظر بگیریم، که معیارها و روش‌های مورد‌استفاده در کتابسنجی و دگرسنجی را به‌کار می‌برند. پیامدهای نظری این پژوهش جمع‌آوری ادبیات مربوط به شاخص‌های‌علمی است.

اصالت‌: نویسندگان با تهیه چارچوبی از ادبیات مربوط به کتابسنجی و دگرسنجی برای محققان‌آینده، به اصالت می‌افزایند. نویسندگان، دگرسنجی را شرح‌داده و تفاوت‌های آن را با کتابسنجی ارائه می‌دهند. آنها این تحقیق را با مفاهیم تجزیه‌و‌تحلیل انجام‌شده برای تحقیقات آینده نتیجه‌گیری می‌کنند. با توجه به دستکاری، نویسندگان روش‌هایی را برای مقابله با دستکاری‌ها ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 1
سال وشماره: سال ششم، شماره ششم، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-52.
شهریور 1400
صفحه 15-29
  • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400