حداقل مربعات جزیی(پی ال اس) و مدل‌سازی معادلات ساختاری ( اس ایی ام)، یک روش کمی برای آزمون مدل‌های نظری از کتابداری و علم اطلاع رسانی

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مدل سازی معادلات ساختاری (اس ایی ام)، با تکنیک حداقل مربعات جزیی (پی ال اس)، می‌تواند برای روش اکتشاف و ارزیابی‌های پیش بینی کننده از روابط علی و تاثیر در میان متغیرهای مورد نظر در مدل های نظری استفاده شود. این کار مفاهیم اساسی پی ال اس-اس ایی ام را به عنوان یک روش مفید برای اعتبار فراوانی مدل‌ها در زمینه کتابداری و علم اطلاع‌رسانی ارائه می‌دهد. این یک نمونه از کاربرد آن برای آزمون یک مدل برای اندازه‌گیری تاثیر خدمات و منابع اطلاعاتی در جهت رقابت‌ تحصیلی در دانشگاه‌های مکزیکی ارائه می‌دهد؛ و کاربرد آن را برای آزمون مدل نیازهای اطلاعاتی پیشنهاد می‌دهد.
مدل سازی معادلات ساختاری (اس ایی ام)، با تکنیک حداقل مربعات جزیی (پی ال اس)، می‌تواند برای روش اکتشاف و ارزیابی‌های پیش بینی کننده از روابط علی و تاثیر در میان متغیرهای مورد نظر در مدل-های نظری استفاده شود. این کار مفاهیم اساسی پی ال اس-اس ایی ام را به عنوان یک روش مفید برای اعتبار فراوانی مدل‌ها در زمینه کتابداری و علم اطلاع‌رسانی ارائه می‌دهد. این یک نمونه از کاربرد آن برای آزمون یک مدل برای اندازه‌گیری تاثیر خدمات و منابع اطلاعاتی در جهت رقابت‌ تحصیلی در دانشگاه‌های مکزیکی ارائه می‌دهد؛ و کاربرد آن را برای آزمون مدل نیازهای اطلاعاتی پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 1
سال وشماره: سال ششم، شماره ششم، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-52.
شهریور 1400
صفحه 2-7
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400