دگرسنجه‌ها : یک مرور کلی و ارزیابی

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسندگان

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مقاله ارائه یک مرور کلی و نقد دگرسنجه‌ها، کم مطالعه شده و در عین حال عرصه مهم مطالعه برای دانشمندان، دانشگاهیان و محققان حرفه‌ای است.طراحی‌/‌روش‌شناسی‌/‌رویکرد: این مقاله به شش قسمت سازمان یافته است: بخش اول دگرسنجه‌ها را تعریف می‌کند. دوم چگونگی عملکرد دگرسنجه را بررسی می‌کند. سوم انواع مختلفی را ارائه می‌دهد که براساس آن‌ها می‌توان دگرسنجه‌ها را طبقه‌بندی و مطالعه کرد. چهارم جزئیات قابلیت‌های تکنولوژی دگرسنجه‌ها است. پنجم ارزیابی مهمی از "مزایا و معایب" دگرسنجه است. و ششم برخی از مسیرها را برای تحقیقات آینده و مداوم بیان می‌کند.یافته‌ها: نتایج، جزئیات نقاط قوت و محدودیت‌های دگرسنجه‌ها را نشان می‌دهد و مسیرهایی را برای ادامه تحقیق و توسعه نشان می‌دهد.اصالت: این مقاله از جمله اولین مقاله‌هایی است که یک بررسی و ارزیابی اساسی از دگرسنجه‌ها را برای دانشگاهیان ارائه می‌دهد تا هنگام اتخاذ، استفاده و تحقیق از این ابزارها، در نظر بگیرند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات