تحلیل شبکه های اجتماعی: روشی جهت ترسیم و تحلیل شبکه های اشتراک دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

کلیدواژه‌ها