دسترسی آزاد: الگوی جدیدی برای کتابخانه ها و نقشی جدید برای کتابداران

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایران

2 کارشناس مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

کلیدواژه‌ها