تدوین برنامه راهبردی در کتابخانه ها با استفاده از تحلیل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه چمران،اهواز،ایران

2 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه چمران،اهواز،ایران

کلیدواژه‌ها