مسائل کلیدی برای توسعه محموعه منابع الکترونیکی: راهنمایی برای کتابخانه ها

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه الزهرا،تهران،ایران

2 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه اصفهان،ایران