معیارهای ارزیابی چکیده مقاله ها و پایان نامه های فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه چمران،اهواز،ایران

2 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهیدچمران،اهواز،ایران

کلیدواژه‌ها