نمایه نویسندگان

ا

  • امتی، الهام مطالعه روند تولیدات علمی جهانی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 49-62]
  • امتی، الهه مطالعه روند تولیدات علمی جهانی حوزه های مدیریت دانش و داده کاوی در نمایه استنادی اسکوپوس [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 49-62]

ج

  • جعفری پاورسی، حمیده تضمین کیفیت و تاثیر آن بر مدیریت کتابخانه های دانشگاهی نیجریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 41-48]

ر

  • رحمانی، مهدی نقذی بر بازار کار رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در کتابخانه ها [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-72]

ش

ض

  • ضیایی، ثریا ایجاد مزیت رقابتی در کتابخانه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]

ه