نمایه نویسندگان

ا

  • انصاری، معصومه رایانش ابری؛ بستر توانمندسازی سلامت الکترونیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-13]

پ

  • پورثانی، مریم رایانش ابری؛ بستر توانمندسازی سلامت الکترونیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-13]

ج

  • جلیل پور، پیمان معیارهای ارزیابی چکیده مقاله ها و پایان نامه های فارسی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 80-93]

ح

  • حسینی، الهه مسائل کلیدی برای توسعه محموعه منابع الکترونیکی: راهنمایی برای کتابخانه ها [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 58-79]

خ

  • خالدیان، مهرداد رایانش ابری؛ بستر توانمندسازی سلامت الکترونیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-13]

ع

  • عرفان منش، محمدامین مسائل کلیدی برای توسعه محموعه منابع الکترونیکی: راهنمایی برای کتابخانه ها [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 58-79]
  • عصاره، فریده معیارهای ارزیابی چکیده مقاله ها و پایان نامه های فارسی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 80-93]

م

  • مرادی، خدیجه بررسی میزان و تاثیر سواد دیجیتالی دبیران شاغل در مدارس راهنمایی شهرستانهای استان تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 14-29]

ه

  • هراتی، هادی مقایسه نظام های رده بندی منابع کتابخانه ای ده دهی دیویی، کتابخانه کنگره، کتابشناختی بلیس و کولن با ملاک هایی رده بندی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 30-44]
  • هفتادی یام، زهرا تجمیع آموزش مجازی و مدیریت دانش-موانع، راه حلها و چالشهای پیش رو [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 45-57]