دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی

رایانش ابری؛ بستر توانمندسازی سلامت الکترونیک

صفحه 3-13

معصومه انصاری؛ مهرداد خالدیان؛ مریم پورثانی