اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر امیررضا اصنافی

علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387096
aasnafigmail.com
0000-0001-9908-2031

h-index: 6  

سردبیر

دکتر مریم پاکدامن نائینی

علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

sites.google.com/site/pakdamanasnafi/maryam-pakdaman
m.pakdamangmail.com
0000-0001-9679-2556

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبری

علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

aliakbari.librariangmail.com

دکتر فاطمه پازوکی

علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

pazooki.fgmail.com

امیر حسین رجب زاده عصارها

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌ شناسی دانشگاه تهران - گرایش مدیریت اطلاعات و دانش

plagiarism.blogfa.com
arasarhaut.ac.ir
0000-0001-8100-8386

محمد رضا شکاری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان امیدیه.

shekari.scugmail.com

دکتر مهدی رحمانی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، ایران

mrahmani.ir
mehdi.lis89gmail.com
0000-0002-3207-2354

دکتر الهه حسینی

علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

elahehosseini65gmail.com

صفحه آرا

مرضیه انبری

دانشجوی دانشگاه الزهراءتهران

marziehanbarigmail.com
09396293138

صفه اصلی

دبیر اجرایی

سارا ضیائیون

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات دانش شناسی دانشگاه الزهرا(س)

saraziaeyoon.0382gmail.com
09912378592